XXVII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Niedźwiadzie za 2020 rok.

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Niedźwiada.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiada.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niedźwiada.

 9. Przedstawienie informacji na temat petycji złożonej przez mieszkańców Tarła – Kolonii.

 10. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Niedźwiada za 2020 rok.

 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zamknięcie XXVII posiedzenia Komisji.

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk