XXI Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 11 grudnia 2020 roku o godz. 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na rok 2021.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiada na rok 2021.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek

Plik źródłowy

Projekty uchwał