XXIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 13:00Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na rok 2021.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiada na rok 2021.

 8. Omówienie projektu budżetu gminy na 2021 rok.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na 2021 rok.

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

 3. Prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowiei eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej na nieruchomościach będących własnością Gminy.

 1. Wyrażenie zgody na przyznanie nagród sportowych.

 2. Przedstawienie wniosku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla sołtysów.

 3. Wolne wnioski.

 4. Zamknięcie XXIII posiedzenia komisji.

 Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk