XIX Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 29 września 2020 roku o godz. 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

 5. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niedźwiada.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Niedźwiada.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Niedźwiada na rok szkolny 2020/2021.

 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek

Załączniki