W związku z licznymi zapytaniami pojawiającymi się ze strony mieszkańców Gminy Niedźwiada w sprawie tytułowego przedsięwzięcia informujemy, że dzień 24 lipca 2020 r. nie jest ostatecznym terminem do wnoszenia uwag i wniosków. Na każdym etapie postępowania przed wydaniem decyzji środowiskowej jest możliwość udziału społeczeństwa.

Poniżej przedstawiamy etapy postępowania w sprawie wydawania decyzji środowiskowej.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Inwestor składa do organu gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) wniosek wraz z nim: raport w zakresie określonym w ustawie OOŚ (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) i inne wymagane załączniki.

Organ gminy

  1. Występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i o opinię do:

  • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • Marszałka Województwa,
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  1. Przeprowadza postępowanie z udziałem społeczeństwa, może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

  2. Weryfikuje raport.

  3. Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub o odmowie określenia warunków środowiskowych.

  4. Podaje do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Obecnie organ jest na pierwszym etapie postępowania administracyjnego tj. wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Zachęcamy do wnoszenia uwag i wniosków na każdym etapie postępowania.