Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz uchwałą Nr V/38/19 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 lipca do 20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.niedzwiada.pl. Jednocześnie informuję, że dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, o godz. 9:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Niedźwiada w formie papierowej na adres: Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada lub elektronicznej, w tym za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Niedźwiada.

 Plik źródłowy

 Projekt uchwały mpzp

 Rysunek planu

 Uzasadnienie do projektu

 Prognoza środowiskowa

 

Wójt

(-) Marek Kubik