Uprzejmie informujemy, że rolnicy z terenu Gminy Niedźwiada zainteresowani odbiorem folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu big-bag mogą składać wnioski dot. odbioru ww. odpadów w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Niedźwiada w terminie do 20 lipca 2020 r. Realizacja zadania prowadzona będzie w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i zostanie rozpoczęta po uzyskaniu na ten cel środków finansowych. W przypadku otrzymania dofinansowania zostaną określone zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani dostarczyć folię i inne odpady do wskazanego miejsca.

W celu właściwego przygotowania wniosku niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się w gospodarstwach rolnych.

Beneficjentem programu priorytetowego pn. “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” są jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznie jednak korzyść z uzyskanego dofinansowania trafia do posiadaczy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag, którzy nie ponoszą kosztów w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia ww. odpadów. Gminy nie są zatem beneficjentem korzyści związanych z realizacją projektów w ramach ww. programu, stają się jednak podmiotem przyznającym tę korzyść. Ponieważ odbiorcą korzyści są posiadacze odpadów – rolnicy, czyli przedsiębiorcy (w rozumieniu prawa unijnego), stają się oni beneficjentami pomocy publicznej de minimis, a gminy – podmiotami udzielającymi tej pomocy. Wobec powyższego, gmina jest organem udzielającym pomocy de minimis rolnikom.