Wójt Gminy Niedźwiada ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 23 marca 2020 roku o godzinie 15:00.