Serdecznie zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 30 listopada 2017 roku o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na 2018 rok.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada dla obszaru położonego w granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna, Klementynów, Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie Gminy Niedźwiada uchwalonego uchwałą nr XIX/121/16 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 7 października 2016 r.

 14. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2016.

 15. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 16. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Serdecznie zapraszam 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Andrzej Tchórz