Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie informuje, że od dnia 17 sierpnia 2017 r. obowiązuje Decyzja (UE) 2017/1481 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą gminy: Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów zostały wymienione w części I załącznika jako obszar ochronny.

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi.
 2. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
 3. Sporządzenie spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury, knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
 4. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych:
  a) przed wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw (szerokość wjazdu do gospodarstwa, długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z gospodarstwa; szerokość furtki, długość nie mniejsza niż 1 m)
  b) wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń (szerokość wejścia, długość nie mniejsza niż 1 m)
  - a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymywanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
 6. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
 7. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia.
 8. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
 9. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
 10. Kontrola stanu zdrowia świń przeprowadzana rano i wieczorem.
 11. Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia trzody chlewnej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubartowie.
 12. Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku podejrzenia wystąpienia ASF do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, wójta lub burmistrza.
 13. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługa świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do tego celu.
 14. Zabezpieczenie słomy używanej w gospodarstwie przed dostępem zwierząt dzikich.
 15. Zgłaszanie wszelkich zmian stanu stada świń (padnięcie, kupno, sprzedaż, ubój na użytek własny) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu 24 h od zdarzenia.
 16. Zakazuje się:
  -wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt;
  -wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz tych dzików;-karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
  -wykorzystywania w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.
 17. Dopuszcza się ubój świń w gospodarstwie na użytek własny pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, a ponadto gdy:
  -właściciel dokona zgłoszenia uboju na użytek własny do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem,
  -świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu,
  -mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym