XXVI Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 30 czerwca 2017r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 9. Zapoznanie Rady Gminy:

  1) z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w prawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia gminy.

  2) z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2016 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi.

  3) z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2016 roku.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niedźwiada absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie dotyczącego podziału Gminy Niedźwiada na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

 18. Przedstawienia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

 19. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 20. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Serdecznie zapraszam 

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Andrzej Tchórz