XXVII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Zapoznanie Komisji:
  1. z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w prawie opiniio sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2016 roku wrazz informacją o stanie mienia gminy.
  2. z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada w sprawie wydania opiniio wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2016 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi.
  3. z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lubliniew sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2016 roku
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niedźwiada absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie dotyczącego podziału Gminy Niedźwiada na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
 15. Przedstawienia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.
 16. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący komisji:

(-) Tomasz Wiącek

(-) Jolanta Jakubowska

(-) Stanisław Okólski

(-) Witold Mitura