Gmina Niedźwiada ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wraz z wycinką i uprzątnięciem placu  2 sztuk drzew gatunku świerk (obwód mierzony na wysokości 1,30 m wynosi 82 cm i 157 cm) i 1 sztuki drzewa gatunku modrzew (obwód mierzony na wysokości 1,30 m wynosi 147 cm) z działki nr 584/1 położonej w Tarle (Szkoła Podstawowa).

Cena wywoławcza - 200 zł
(słownie złotych: dwieście złotych)

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg pisemny na sprzedaż wraz z wycinką drzew” w Urzędzie Gminy Niedźwiada w terminie do dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 13:00. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, nr telefonu oraz oferowaną cenę.

Otwarcia ofert dokona komisja w dniu 6 lutego 2017 r. o godz. 13:15 w pokoju nr 12.

Termin usunięcia drzew do 17 lutego 2017 r.

Osobą do kontaktu jest Jakub Wójcik tel. 818512887 w godz. 8:00-14:00.

Wójt        

Janusz Marzęda