Od 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy oraz ich małżonkowie, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przybyli do Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r., wpisani do rejestru PESEL, mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

- jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków za żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;

- bezpłatnej pomocy psychologicznej;

- pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

- świadczeń rodzinnych.

Wnioski o przyznanie w/w świadczeń można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 8512220 lub 667547174.

Oświadczenie dla cudzoziemca_UA_pdf-1.pdf

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA_PDF-2.pdf