Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Wójt Gminy Niedźwiada

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert, w  związku z ogłoszeniem w dniu 24 luty 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych.
 2. Zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy.
 3. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
 4. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności (w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczących wyłączenia pracownika).
 1. Wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119 poz. 1).
 2. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej oraz w Referacie Organizacyjnym II piętro pok. nr 15, wypełniony przez       samego kandydata i podpisany przez podmiot zgłaszający kandydata.
 1. W komisji może wziąć udział do 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń członkowie komisji będący przedstawicielami organizacji pozarządowych zostaną wyłonienie w drodze losowania. W losowaniu       mogą wziąć udział wszyscy zgłoszeni kandydaci.
 1. W przypadku, gdy żadna z organizacji nie wskaże kandydata bądź wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub powołane osoby podlegają wyłączeniu na            podstawie przepisów prawa, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli           organizacji pozarządowych.
 1. Wypełniony formularz można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niedźwiada I piętro lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104      Niedźwiada.
 1. W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Niedźwiada, a nie data stempla pocztowego.
 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 10 marca 2022 roku do 15.30 w Urzędzie Gminy Niedźwiada, sekretariat ( I piętro).

 

            Wójt Gminy Niedźwiada spośród zgłoszonych kandydatów wyłoni osoby wchodzące do składu komisji konkursowej, o czym poinformuje zainteresowanych.

            Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

            Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 81 465 35 98

formularz do pobrania...

Niedźwiada -Kolonia, 2 marca 2022 roku