Uprzejmie zapraszam na XXXV posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 5. Zapoznanie komisji z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lubliniew sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Zapoznanie Komisji z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lubliniew sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2022 rok
 7. Zapoznanie komisji z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionegow projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2022 rok.
 8. Podjęcie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 11. Przedstawienie informacji na temat propozycji Rady Gminy Niedźwiada w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Sołtysów.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niedźwiada.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie XXXV posiedzenia Komisji.

                                                                                               Przewodnicząca Komisji    

                                                                                              (-) Anna Daszczyk