Uprzejmie zapraszam na XXXIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 1200

w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Niedźwiada prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1554 L (od dr. woj. nr 815 - Brzeźnica Książęca - Zabiele - Brzeźnica Bychawska - do dr.pow. nr 1553 L) od km 3+460 do km 3+825 położoną na terenie Gminy Niedźwiada.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niedźwiada na lata 2022 – 2026.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminu Niedźwiada za okres 2019-2020.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na rok 2022.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiada na rok 2022.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Sportowych Wójta Gminy Niedźwiada dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 15. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 16. Informacja na temat przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Niedźwiada przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.
 • Wolne wnioski.
 1. Zamknięcie XXXIII posiedzenia Komisji.

                                                                                               Przewodnicząca Komisji                

                                                                                              (-) Anna Daszczyk