Gmina Niedźwiada jest zobowiązana do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów od dnia 1 stycznia 2019 r. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz, U. z 2017 r., poz. 19). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2017 r. Zgodnie z jego zapisami Gmina Niedźwiada miała zapewniony okres przejściowy na wdrożenie nowych zasad selektywnej zbiorki, który kończy się z dniem zakończenia zawartej wcześniej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów tj. 31.12.2018 r.

W związku z powyższym informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. na terenie Gminy Niedźwiada zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych. Odpady należy segregować na następujące frakcje:

  • Papier i tektura (w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury)– w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”

  • Szkło (białe i kolorowe) w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”

  • Metal i tworzywa sztuczne ( w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe) – w workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

  • Odpady Bio (odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w tym odpady zielone) – w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”

  • Popiół paleniskowy – w workach koloru szarego, oznaczonych napisem „Popiół”

  • Odpady zmieszane (niesegregowane) – w pojemnikach (w przypadku nagromadzenia większej ilości odpadów można dodatkowo przekazywać w workach koloru czarnego), oznaczonych napisem „Odpady zmieszane”

Odpady zielone, mogą być poddane procesowi kompostowania we własnym zakresie i w obrębie własnej posesji w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby.

Odbiór poszczególnych frakcji odpadów w zabudowie jednorodzinnej odbywa się w systemie workowym (z wyjątkiem odpadów zmieszanych odbieranych w pojemnikach), natomiast w zabudowie wielorodzinnej poszczególne odpady odbierane są w pojemnikach zgodnie z w/w kolorystyką.