Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

logoprow 2014 770

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Informujemy, że na terenie gminy trwają prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Pierwsze przydomowe oczyszczalnie zamontowano w miejscowości Tarło-Kolonia. Prace prowadzi firma: EKOFIRMA Przemysław Gruszka. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zgodnie z warunkami umowy zawartej w dniu 18.10.2017 r., całkowity koszt inwestycji wynosi 2.504.171,04 zł, z czego uzyskane dofinansowanie stanowi ponad 1,5 mln zł.

Łącznie, na terenie gminy zostanie zamontowanych 201 przydomowych oczyszczalni. Poniższa tabela obrazuje liczbę przydomowych oczyszczalni w poszczególnych miejscowościach gminy.

Miejscowość

Liczba oczyszczalni ścieków

Berejów

19

Brzeźnica Bychawska

14

Brzeźnica Bychawska-Kolonia

15

Brzeźnica Książęca

16

Brzeźnica Książęca-Kolonia

12

Pałecznica

32

Pałecznica-Kolonia

16

Tarło

11

Tarło-Kolonia

29

Zabiele

37

 

Montowane oczyszczalnie ścieków są urządzeniami pracującymi w technologii hybrydowej, tj. połączonego niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego. Jest to skuteczne, trwałe i tanie w eksploatacji rozwiązanie. Systemy hybrydowe obecnie uznawane są za jedną z najbardziej skutecznych technologii oczyszczania ścieków, a przy tym mało wrażliwych na niekorzystne warunki pracy. Są dużo bardziej odporne na przeciążenia hydrauliczne, zmienne ilości dopływających ścieków, okresowe braki prądu, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków. System oczyszczania jest sterowany automatycznie z wykorzystaniem elektrozaworów, dzięki czemu użytkownik nie ma konieczności ręcznej regulacji.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Operacja jest realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że z dniem 16.08.20107 r. operacja pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1554L od drogi wojewódzkiej nr 815 – Brzeźnica Książęca – Zabiele – Brzeźnica Bychawska – do drogi powiatowej nr 1553L od km 5+199 do km 6+350, została odebrana i oddana do użytkowania.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z tym, że zadanie było realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, w pierwszej kolejności wykonawca był zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Efektem realizacji operacji jest przebudowa odcinka drogi powiatowej o długości 1151 m wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika o długości 612 m. Koszt całkowity operacji 687.194,08 zł, z czego dofinansowaniu stanowić będzie 63,63% tych kosztów.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto założony cel: Poprawa wizerunku, dostępności komunikacyjnej i estetyki miejscowości Brzeźnica Książęca poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1554L, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniająca się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego.

Inwestycja była realizowana w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Lubartowie, które zgodnie z zawartą w dniu 08.01.2016 r. umową partnerską zrealizowało zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553L (od drogi woj. nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi woj. 821 w m. Brzeźnica Bychawska”.

Operacja została zrealizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

 

Miło nam jest poinformować, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. Gmina Niedźwiada zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego kolejne umowy na realizację projektów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tym razem dofinansowanie otrzymały dwa projekty złożone w naborze wniosków, prowadzonym przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, które będą obejmowały prace, polegające na remoncie i modernizacji świetlic wiejskich w Brzeźnicy Książęcej oraz w Klementynowie.

Całkowita wartość, zakres i cele operacji przedstawiają się następująco:

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Książęcej”

Koszt całkowity – 99.877,80 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 53.753,00 zł

W ramach operacji wykonane zostaną prace polegające na modernizacji pomieszczeń świetlicy (m.in. modernizacja kuchni, sali głównej, zaplecza kuchennego, klatki schodowej, trzech pomieszczeń sanitarnych i części korytarza). Dodatkowo przewidziano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu wełną, wymianę rynien i rur spustowych oraz wymianę parapetów.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: stworzenie mieszkańcom miejscowości Brzeźnica Książęca atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb, spełniającego ich oczekiwania oraz sprzyjającego rozwojowi rekreacji, turystyki, integracji i aktywacji społecznej, pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów.

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klementynowie”

Koszt całkowity - 99.869,73 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 62.599,00 zł

W ramach operacji wykonane zostaną prace polegające na modernizacji pomieszczeń świetlicy (modernizacja kuchni, sali głównej, klatki schodowej, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia zebrań, pomieszczenia gospodarczego z piwnicą, małej sali świetlicowej). Ponadto wykonana zostanie nowa elewacja budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu (metalowe panelowe ogrodzenie i chodnik). Zaplanowano także zakup podstawowego wyposażenia świetlicy (stoły, krzesła, stół bilardowy, wyposażenie kuchni).

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: stworzenie mieszkańcom miejscowości Klementynów atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb, spełniającego ich oczekiwania oraz sprzyjającego rozwojowi rekreacji, turystyki, integracji i aktywacji społecznej.

Operacje będą realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie 4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

W dniu 27 czerwca 2016 r. Gmina Niedźwiada zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację operacji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1554L od drogi wojewódzkiej nr 815 – Brzeźnica Książęca – Zabiele – Brzeźnica Bychawska – do drogi powiatowej nr 1553L od km 5+199 do km 6+350.

Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z wnioskiem i umową zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 1151 m wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika o długości 612 m. Dofinansowanie stanowić będzie 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa wizerunku, dostępności komunikacyjnej i estetyki miejscowości Brzeźnica Książęca poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1554L, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniająca się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego.

Operacja będzie realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.