Miło nam jest poinformować, że prace związane z realizacją zadania polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło – I etap” dobiegły końca. Prace budowlane wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o. o., wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Łączne koszty zadania to kwota 1.573 032,24 zł, w tym dofinansowanie to 682 088,00 zł a udział własny 890 944,24 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tarło, zwłaszcza wyeliminowanie nieszczelności i niekontrolowanych przecieków ścieków do gruntu będących skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Ochrona czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw dokowych projektowanymi kolektorami sanitarnymi dostarczenie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków w Tarle, a następnie ich oczyszczanie. Ochrona gleby i powierza na terenie gminy, które w zasadniczy sposób oddziałują na otoczenie. Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Operacja została zrealizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).