Informujemy, że na terenie gminy trwają prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Pierwsze przydomowe oczyszczalnie zamontowano w miejscowości Tarło-Kolonia. Prace prowadzi firma: EKOFIRMA Przemysław Gruszka. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zgodnie z warunkami umowy zawartej w dniu 18.10.2017 r., całkowity koszt inwestycji wynosi 2.504.171,04 zł, z czego uzyskane dofinansowanie stanowi ponad 1,5 mln zł.

Łącznie, na terenie gminy zostanie zamontowanych 201 przydomowych oczyszczalni. Poniższa tabela obrazuje liczbę przydomowych oczyszczalni w poszczególnych miejscowościach gminy.

Miejscowość

Liczba oczyszczalni ścieków

Berejów

19

Brzeźnica Bychawska

14

Brzeźnica Bychawska-Kolonia

15

Brzeźnica Książęca

16

Brzeźnica Książęca-Kolonia

12

Pałecznica

32

Pałecznica-Kolonia

16

Tarło

11

Tarło-Kolonia

29

Zabiele

37

 

Montowane oczyszczalnie ścieków są urządzeniami pracującymi w technologii hybrydowej, tj. połączonego niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego. Jest to skuteczne, trwałe i tanie w eksploatacji rozwiązanie. Systemy hybrydowe obecnie uznawane są za jedną z najbardziej skutecznych technologii oczyszczania ścieków, a przy tym mało wrażliwych na niekorzystne warunki pracy. Są dużo bardziej odporne na przeciążenia hydrauliczne, zmienne ilości dopływających ścieków, okresowe braki prądu, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków. System oczyszczania jest sterowany automatycznie z wykorzystaniem elektrozaworów, dzięki czemu użytkownik nie ma konieczności ręcznej regulacji.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Operacja jest realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.