Informujemy, że z dniem 16.08.20107 r. operacja pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1554L od drogi wojewódzkiej nr 815 – Brzeźnica Książęca – Zabiele – Brzeźnica Bychawska – do drogi powiatowej nr 1553L od km 5+199 do km 6+350, została odebrana i oddana do użytkowania.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z tym, że zadanie było realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, w pierwszej kolejności wykonawca był zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Efektem realizacji operacji jest przebudowa odcinka drogi powiatowej o długości 1151 m wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika o długości 612 m. Koszt całkowity operacji 687.194,08 zł, z czego dofinansowaniu stanowić będzie 63,63% tych kosztów.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto założony cel: Poprawa wizerunku, dostępności komunikacyjnej i estetyki miejscowości Brzeźnica Książęca poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1554L, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniająca się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego.

Inwestycja była realizowana w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Lubartowie, które zgodnie z zawartą w dniu 08.01.2016 r. umową partnerską zrealizowało zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553L (od drogi woj. nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi woj. 821 w m. Brzeźnica Bychawska”.

Operacja została zrealizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.