Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 22 maja 2018 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada – II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4 Gospodarka Wodno-ściekowa.

Trwają prace budowlane związane z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Pałecznicy, w związku z realizacją projektu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola”.

W dniu 02.02.2017 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

W dniu 27 czerwca 2016 r. Gmina Niedźwiada zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację operacji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1554L od drogi wojewódzkiej nr 815 – Brzeźnica Książęca – Zabiele – Brzeźnica Bychawska – do drogi powiatowej nr 1553L od km 5+199 do km 6+350.