Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

W dniu 22.05.2018 r. Gmina Niedźwiada podpisała umowę z Województwem Lubelskim na dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, z którym w dniu 25 lutego 2020 r. została podpisana umowa.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych i wyniesie 3.352.407,33 zł. Gmina Niedźwiada zapewni wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 591.601,31 zł.

Głównym celem realizacji jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Niedźwiada, poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy i dostosowywanie gospodarki wodno-ściekowej do wymagań środowiskowych Polski i UE

Termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest do dnia 31.10.2021 r.

W dniu 28.10.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Niedźwiada na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Niedźwiada” w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy projekt obejmuje: termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Bychawskiej, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Kolonii oraz termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Górce Lubartowskiej. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych warstwa styropianu,
  • docieplenie stropów wełna mineralną,
  • wymianę centralnego ogrzewania (rur, kaloryferów z zastosowaniem systemu pomiaru monitoringu i zarządzania energią w budynku) oraz instalację kotła na biomasę (budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Górce Lubartowskiej),
  • wymianę punktów świetlnych na nowe wraz z wymianą źródeł światła na energooszczędne.

Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 822 079,21 zł, z czego 698 767,29 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 123 311,92 zł stanowić będzie wkład własny. Wartość projektu wynosi 1 108 085,48 zł.

Zakończenie rzeczowe realizacji przewiduje się na koniec 2021 r.

 

Miło nam poinformować, że w dniu 22 maja 2018 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada – II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4 Gospodarka Wodno-ściekowa.

Założeniem projektu jest doprowadzenie do pełnego skanalizowania Aglomeracji Niedźwiada. Projekt obejmie budowę kanalizacji sanitrnej o długości 18,93 km wraz z przepompowniami, w miejscowościach: Brzeźnica Książęca-Kolonia, Górka Lubartowska, Klementynów.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3.352.407,33 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie realizacji projektu przewidziano do 31.03.2020 r.

Głownym celem projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niedźwiada, poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego na terenie gminy i dostosowanie gospodarki ściekowej do wymagań środowiskowych Polski i UE.

Trwają prace budowlane związane z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Pałecznicy, w związku z realizacją projektu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola”. Umowa z wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym została podpisana w dniu 09.03.2018 r. Roboty budowlane wykonuje firma budowlana „MAXIMUS” Szczepan Sygnowski z Lubartowa. Zakres prac obejmuje w szczególności: rozbudowę budynku szkoły w kierunku wschodnim o 8,32 m o szerokości istniejącego budynku (10,67 m), wykonanie wewnętrznych instalacji (wod.-kan., c.o.), budowę bezodpływowego, szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności użytkowej do 50m3, przebudowę odcinka lokalnej kanalizacji sanitarnej z włączeniem części rozbudowanej i istniejącej do projektowanego zbiornika. Ponadto zamontowana zostanie 8-panelowa instalacja solarna dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Realizacja inwestycji stała się niezbędna z uwagi na uzasadnione potrzeby w zakresie edukacji przedszkolnej. W wyniku rozbudowy i zmian adaptacyjnych powstaną nowe klasy lekcyjne, a istniejące pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb i wymagań. Istotnym celem inwestycji jest poprawa warunków nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dostosowanie do wymagań obowiązujących przepisów, głównie w zakresie p.poż.

W dniu 02.02.2017 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności wczesnej edukacji na terenie Gminy Niedźwiada poprzez utrzymanie dotychczasowych miejsc przedszkolnych a także wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Projekt dotyczy rozbudowy szkoły w Pałecznicy, którego celem jest wydzielenia i przygotowanie pomieszczeń spełniających wszystkie normy techniczne, sanitarne i bezpieczeństwa. Przedszkole zlokalizowane będzie na parterze. Zostaną wydzielone dwa pomieszczenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych, szatnia dla dzieci przedszkolnych, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dwa pomieszczenia na potrzeby administracyjne (sekretariat i gabinet dyrektora).

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej. Projekt wpłynie także na poprawę aktywności zawodowej osób wychowujących dzieci poprzez stworzenie możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego. Zwiększona zostanie także długość przebywania dzieci w przedszkolu do 8 godzin, co wpłynie na efektywność procesu dydaktycznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 354.048,84 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych i wyniesie 300.941,51 zł. Gmina Niedźwiada zapewni wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 53.107,33 zł, stanowiący 15 % wartości projektu.

Termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest do dnia 31.08.2018 r.