Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkursy dla rolników i ich rodzin.

KONKURS

ADRESAT

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO C/KRUS

Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym –bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich"

ROLNICY – osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS

15.09.2020

 

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

DZIECI, w przedziale wiekowym 11-14 lat których rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników 

31.08.2020

Ogólnopolski konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika"

MŁODZIEŻ, w wieku 15-24 lata – uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym

30.09.2020

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach konkursów zamieszczonych na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Laureaci konkursów uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi.

Marzena Cupryn-Wasil