Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę, zlokalizowany jest pod adresem Tarło 42A (Gminna Oczyszczalnia Ścieków). PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 16:00.

Mieszkańcy mogą do Punktu dostarczyć odpady gromadzone w sposób selektywny:

1) papier i tekturę,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

5) szkło,

6) bioodpady stanowiące odpady komunalne,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony (z wyłączeniem opon rolniczych, ciężarowych, autobusowych),

14) odpady budowlane i rozbiórkowe,

15) popiół z domowych palenisk.