Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Co w programie?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Pomoc w wypełnianiu wniosku do programu "Czyste Powietrze" otrzymacie Państwo w Urzędzie Gminy Niedźwiada, pok. nr 19 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 81 85 12 005

Z dniem 15 lipca 2022 r. zmianie uległ program priorytetowy „Czyste Powietrze”.
Zmiana umożliwi beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki) oraz wprowadza wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Części 2) Programu do 47 000 zł i Części 3) Programu do 79 000 zł.

Poziomy finansowania

Poziom podwyższony

maks.

47 ty. zł

wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:

1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym


2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Poziom najwyższy

maks.

79 tys. zł

wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 Warunki dotacji z prefinansowaniem:

 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielono dotacji z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku)
 • Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji zostaną przekazane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
 • Środki prefinansowania zostaną wypłacone w wysokości 50% na rzecz beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.
 • Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programy Priorytetowego ”Czyste Powietrze” należy składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 • Wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 • W przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków:

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych wfośigw.
 • Możesz również skorzystać ze ścieżki internetowej, na rządowym portalu gov.pl, bez wychodzenia z domu (zakładka „Nieruchomości i środowisko” a potem opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”).
 • Wniosek możesz złożyć też za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu o ile chcesz skorzystać z dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze:

 Zachęcamy do odwiedzenia:

Do obejrzenia:

#AkademiaCzystegoPowiatrza dostępna na YouTube NFOŚiGW:

https://www.youtube.com/hashtag/akademiaczystegopowietrza2021

Prezentacje z Akademii Czystego Powietrza do pobrania na stronie: 

https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza

 

Ważne informacje i załączniki

Czyste powietrze - program

Załączmik_nr_2b_do_programu_-_koszty_kwalifikowane_i_najwyzszy_poziom_dofinanosowania_-wersja_obowiązujaca_od_15_lipca_2022.pdf

Załącznik_nr_1_do_programu_łaczenie_dotacji_z_termomodernizacjyuna_ulgą_podatkową_-_wersja_obowiązujaca_od_15_lipca_2022_r.pdf

Załącznik_nr_2a_do_programu_-_koszty_kwalifikowane_i_najwyzszy_poziom_dofinansowania_wersja_obowiązujaca_od_15_lipca_2022_r.pdf

Załącznik_nr_2_do_programu_-_koszty_kwalifikowane_do_programu_o_podstawowy_poziom_dofinansowania_wersja__obowiązujaca_od_15_lipca_2022_r.pdf

 

 

Co przygotować przed złożeniem wniosku

 

Dane liczbowe dot. wdrażania na terenie Gminy Niedźwiada programu 
 „Czyste powietrze”

 

 

GMINA NIEDŹWIADA

Lp.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

 

Kwota 
 wypłaconych 
 dotacji

1.

135

114

62

1 144 801,11