Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę, zlokalizowany jest pod adresem Tarło 42A (Gminna Oczyszczalnia Ścieków). PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 16:00.

Mieszkańcy mogą do Punktu dostarczyć odpady gromadzone w sposób selektywny:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) odpady budowlane i rozbiórkowe obejmujące odpady pochodzące z drobnych, bieżących remontów budynków prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości z wyłączeniem wyrobów zawierających azbest,

4) odpady wielkogabarytowe np. stare meble, deski, materace, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości,

5) zużyte opony,

6) resztki przeterminowanych chemikaliów obejmujących m.in.: przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, kleje, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary,

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

8) popiół paleniskowy,

9) przeterminowane leki, termometry rtęciowe,

10) odpady problematyczne np. świetlówki, gaśnice,

11) odpady zielone.