Informujemy, że Gmina Niedźwiada zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103510L od drogi wojewódzkiej nr 815 do drogi powiatowej nr 1553L od km 0+000 do km 4+883 z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 112612L w km 1+589” (t.j. droga Klementynów – Brzeźnica Bychawska-Kolonia).

Zakres robót obejmuje m.in.:

  • wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,50 m na podbudowie z kruszywa łamanego na całej długości drogi (4883 m);
  • wykonanie poboczy, rowu odwadniającego, chodnika i peronu przystankowego;
  • przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 103510L z drogą gminną nr 112612L;

Łączny koszt realizacji zadania wynosi 1.059.015,51 zł zaś wysokość udzielonej dotacji stanowi dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie będzie realizowane w terminie do 29.09.2017 w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.