W dniu 1 grudnia 2016 o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy odbyła się konferencja pn. „Wyzwania w profilaktyce uzależnień” zorganizowana przez Wójta Gminy Janusza Marzędę i Pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień Zdzisławę Pietrzela. W konferencji uczestniczyli min. Pani Wanda Suchorab – specjalista terapii uzależnień, Iwona Cholewa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy szkół z terenu gminy, radni Rady Gminy, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy urzędu oraz przedstawiciel policji.

Dr. Ireneusz Siudem przedstawił raport z przeprowadzonej diagnozy stanów problemów społecznych na terenie Gminy Niedźwiada. Diagnoza miała na celu przedstawienie analizy wyników badań obejmujących podstawowe problemy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w środowisku osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w gminie. Dodatkowo celem przedstawionego raportu było zarysowanie skali zjawiska, jakim jest przemoc w środowisku lokalnym, zarówno domowym jak i szkolnym.