Zawiadamiam, że XXXI Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 7 marca 2018 roku o godz. 10ºº w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Niedźwiada

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej w postaci robocizny i materiałów budowlanych w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 821 polegającej na budowie chodnika, zatok autobusowych, zjazdów oraz przejść dla pieszych do km 2+400 do km 3+900.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018roku

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu Gminy Niedźwiada instrumentem płatniczym.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Niedźwiada

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć niektórych nauczyciel.

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy. Niedźwiada w 2018 roku.

 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Niedźwiada na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Niedźwiada na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 1. Przedstawienie raportu z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Niedźwiada w 2017 roku.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 3. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.
 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Tchórz

  Plik źródłowy