Drukuj

Zawiadamiamy, że XXXI wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego,odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej w postaci robocizny i materiałów budowlanych w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 821 polegającej na budowie chodnika, zatok autobusowych, zjazdów oraz przejść dla pieszych do km 2+400 do km 3+900.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018roku

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu Gminy Niedźwiada instrumentem płatniczym.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Niedźwiada

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć niektórych nauczyciel.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy. Niedźwiada w 2018 roku.

 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Niedźwiada na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Niedźwiada na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 16. Przedstawienie raportu z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Niedźwiada w 2017 roku.

 17. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 18. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący komisji

(-) Tomasz Wiącek

(-) Jolanta Jakubowska

(-) Stanisław Okólski

(-) Witold Mitura