Zawiadamiamy, że XXIX wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, odbędzie się w dniu 17 października 2017 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie utworzenia Szkoły Zbiorczej w Niedźwiadzie.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na rok 2018.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Niedźwiada.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tarle.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Niedźwiadzie.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Kardynała Wyszyńskiego w Pałecznicy.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzeźnicy Książęcej.

 13. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący komisji:

(-) Tomasz Wiącek

(-) Jolanta Jakubowska

(-) Stanisław Okólski

(-) Witold Mitura