Gmina Niedźwiada ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wraz z wycinką i uprzątnięciem placu, 3 sztuk drzew gatunku świerk o obwodach pni: 110 cm, 60 cm, 85 cm – mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce nr 584/1 połozonej w miejscowości Tarło (plac Szkoły Podstawowej).

Cena wywoławcza - 200 zł
(słownie złotych: dwieście złotych)

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,przetarg pisemny na sprzedaż drzew wraz z wycinką - Tarło" w Urzędzie Gminy Niedźwiada w terminie do dnia 18 września 2017 r. do godz. 13:00.

Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, nr telefonu oraz oferowaną cenę.

Otwarcia ofert dokona komisja w dniu 18 września 2017 r. o godz. 13:15 w pokoju nr 16.

 

Wójt        

Janusz Marzęda