Gmina Niedźwiada ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 14 mp ( stos – 1x1x2 m dł.) drewna opałowego gatunku brzoza – 70%, sosna 25 % i dąb 5 %. Drewno jest złożone na placu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Tarło.

Cena wywoławcza – 1 000 zł

(kwota słownie: tysiąc złotych)

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,przetarg pisemny na sprzedaż drewna" w Urzędzie Gminy Niedźwiada w terminie do dnia 18 maja 2017 r. do godz. 13:00. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, nr telefonu oraz oferowaną cenę. Otwarcia ofert komisja dokona w dniu 18 maja 2017 r. o godz. 13:15 w pokoju nr 16.

 

Wójt

Janusz Marzęda