Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/217/14 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, Wójt Gminy Niedźwiada podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Niedźwiada przeznaczonych do sprzedaży: ( w załączniku )

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Gminy Niedźwiada pok. 17 lub telefonicznie (81) 465 36 00 w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30.