Informuję, że w przeprowadzonym 31 marca 2017 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, został wybrany oferent:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Uczniowski Klub Sportowy „DYSTANS”

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

5000,-

2.

Uczniowski Klub Sportowy „DYSTANS”

Organizacja imprez sportowych

5000,-