XXIV Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 24 marca 2017r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niedźwiada w 2017r.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w nieruchomości gruntowej.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

 14. Przyjęcie raportu z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Niedźwiada w 2016 roku.

 15. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 16. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Niedźwiada

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Tchórz