XXV wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego  odbędzie się w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie wniosku firmy Stellarium dotyczącego wyrażenia zgody na przekazanie drogi gminnej i przejęcie drogi prywatnej na stan dróg gminnych.

 4. Rozpatrzenie wniosku pana Ławeckiego Krzysztofa, dotyczącego zmiany przeznaczenia działki położonej w Pałecznicy.

 5. Rozpatrzenie wniosku sołtysów dotyczącego wyrażenie zgody na ustalenia wynagrodzenia za dostarczenie decyzji wymiarowej podatnikom.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niedźwiada w 2017r.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w nieruchomości gruntowej.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowychi gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1.09.2017r. do dnia 31sierpnia 2019r.

 1. Zaopiniowanie raportu z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Niedźwiada w 2016 roku.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji

(-) Tomasz Wiącek      

(-) Jolanta Jakubowska

(-) Stanisław Okólski   

(-) Witold Mitura