Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z  późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Niedźwiada

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert, w związku z ponownym ogłoszeniem w dniu 7 marca 2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;

2) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

4) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności (przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika);

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada.

Termin składania zgłoszeń upływa 29 marca 2017 r. o godz. 15:00

Wójt Gminy Niedźwiada spośród zgłoszonych kandydatów wyłoni osoby wchodzące do składu komisji konkursowej, o czym poinformuje zainteresowanych.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 818512885.