WÓJT GMINY NIEDŹWIADA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zadanie 1: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego; Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji zadania – 5000,- zł. Udział dofinansowania realizacji zadania wynosi 100%

Zadanie 2: Organizacja imprez sportowych; Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji zadania – 5000,- zł; Udział dofinansowania realizacji zadania wynosi 100%.

Oferty należy składać w terminie do 29 marca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Niedźwiada, (I piętro) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego”.