Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. pracami komisji kieruje przewodniczący, wybierany przez członków komisji.

 
Do zadań komisji należy:
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy.
 
W kadencji 2014-2018 powołane zostały komisje:
 • Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego
 • Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
 • Komisja Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Komisja Rewizyjna

 

Skład Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego:

 1. Stanisław Okólski - Przewodniczący Komisji
 2. Monika Gąsior - V-ce Przewodniczący Komisji
 3. Andrzej Tchórz
 4. Danuta Woźniak
 5. Mariola Krupa
 6. Krystyna Chmielewska
 7. Henryk Budzyński
 8. Tomasz Wiącek
 9. Jerzy Szczęch
 10. Jan Pękala

Skład Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa:

 1. Jolanta Jakubowska - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta Woźniak - V-ce Przewodniczący Komisji
 3. Witold Mitura
 4. Stanisław Okólski
 5. Maria Listosz

Skład Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. Witold Mitura - Przewodniczący Komisji
 2. Henryk Budzyński - V-ce Przewodniczący Komisji
 3. Andrzej Tchórz
 4. Jolanta Jakubowska
 5. Monika Gąsior
 6. Krystyna Chmielewska
 7. Mariola Krupa
 8. Krzysztof Kirylak
 9. Sławomir Greguła
 10. Jerzy Szczęch

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Tomasz Wiącek - Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Kirylak - V-ce Przewodniczący Komisji
 3. Sławomir Greguła
 4. Maria Listosz
 5. Jan Pękala