Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym władzami gminy są Rada Gminy (organ stanowiący) i Wójt Gminy jest organ wykonawczym gminy. Organy gminy wybierane są w powszechnych wyborach na pięcioletnie kadencje.

W Gminie Niedźwiada od 23 listopada 2018 r. funkcję Wójta sprawuje Marek Kubik

Rada Gminy składa się z 15 radnych spośród których wybierany jest przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących. Ze swojego grona Rada Gminy powołuje komisje.

Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. pracami komisji kieruje przewodniczący, wybierany przez członków komisji.

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym gminy, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne, wybieranym na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców gminy.

Rada Gminy Niedźwiada liczy w pełnym składzie 15 radnych. Obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.