UWAGA!!!

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

W związku ze zmianą banku obsługującego Gminę (Bank Spółdzielczy w Lubartowie) od 01.01.2019 r. zmianie uległ numer rachunku dotyczący opłat za odpady komunalne.

Należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na
NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY NIEDŹWIADA

BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBARTOWIE

22 8707 0006 0013 7937 2000 0006

Wpłat należności można dokonywać bez dodatkowych opłat (prowizji) w placówkach Banku Spółdzielczego w Lubartowie w tym Filia Banku w Niedźwiadzie lub w kasie Urzędu Gminy.

Należności za odpady można również uiszczać w bankach, placówkach bankowych, placówkach pocztowych, posługując się standardowym formularzem wpłaty lub przelewem internetowym (podając imię i nazwisko osoby, na którą złożona jest deklaracja, adres nieruchomości, za jaki okres wpłacamy oraz wpisując w tytule przelewu „opłata za odpady komunalne”).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłat.

Opłaty można wnosić za więcej niż jeden miesiąc z góry.

Dotychczasowe konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Parczewie zostanie aktywne do końca lutego 2019 r.

2019 harmonogram 

Sposób segregacji odpadów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Niedźwiada

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy

Sprawozdania i analizy z zakresu gospodarki odpadami

Poziomy recyklingu odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zasady gospodarki odpadami regulują następujące akty prawne i regulaminy: