rpo

Miło nam poinformować, że w dniu 22 maja 2018 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada – II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4 Gospodarka Wodno-ściekowa.

Założeniem projektu jest doprowadzenie do pełnego skanalizowania Aglomeracji Niedźwiada. Projekt obejmie budowę kanalizacji sanitrnej o długości 18,93 km wraz z przepompowniami, w miejscowościach: Brzeźnica Książęca-Kolonia, Górka Lubartowska, Klementynów.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3.352.407,33 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie realizacji projektu przewidziano do 31.03.2020 r.

Głownym celem projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niedźwiada, poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego na terenie gminy i dostosowanie gospodarki ściekowej do wymagań środowiskowych Polski i UE.

Trwają prace budowlane związane z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Pałecznicy, w związku z realizacją projektu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola”. Umowa z wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym została podpisana w dniu 09.03.2018 r. Roboty budowlane wykonuje firma budowlana „MAXIMUS” Szczepan Sygnowski z Lubartowa. Zakres prac obejmuje w szczególności: rozbudowę budynku szkoły w kierunku wschodnim o 8,32 m o szerokości istniejącego budynku (10,67 m), wykonanie wewnętrznych instalacji (wod.-kan., c.o.), budowę bezodpływowego, szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności użytkowej do 50m3, przebudowę odcinka lokalnej kanalizacji sanitarnej z włączeniem części rozbudowanej i istniejącej do projektowanego zbiornika. Ponadto zamontowana zostanie 8-panelowa instalacja solarna dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Realizacja inwestycji stała się niezbędna z uwagi na uzasadnione potrzeby w zakresie edukacji przedszkolnej. W wyniku rozbudowy i zmian adaptacyjnych powstaną nowe klasy lekcyjne, a istniejące pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb i wymagań. Istotnym celem inwestycji jest poprawa warunków nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dostosowanie do wymagań obowiązujących przepisów, głównie w zakresie p.poż.

W dniu 02.02.2017 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności wczesnej edukacji na terenie Gminy Niedźwiada poprzez utrzymanie dotychczasowych miejsc przedszkolnych a także wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Projekt dotyczy rozbudowy szkoły w Pałecznicy, którego celem jest wydzielenia i przygotowanie pomieszczeń spełniających wszystkie normy techniczne, sanitarne i bezpieczeństwa. Przedszkole zlokalizowane będzie na parterze. Zostaną wydzielone dwa pomieszczenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych, szatnia dla dzieci przedszkolnych, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dwa pomieszczenia na potrzeby administracyjne (sekretariat i gabinet dyrektora).

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej. Projekt wpłynie także na poprawę aktywności zawodowej osób wychowujących dzieci poprzez stworzenie możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego. Zwiększona zostanie także długość przebywania dzieci w przedszkolu do 8 godzin, co wpłynie na efektywność procesu dydaktycznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 354.048,84 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych i wyniesie 300.941,51 zł. Gmina Niedźwiada zapewni wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 53.107,33 zł, stanowiący 15 % wartości projektu.

Termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest do dnia 31.08.2018 r.

 

W dniu 27 czerwca 2016 r. Gmina Niedźwiada zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację operacji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1554L od drogi wojewódzkiej nr 815 – Brzeźnica Książęca – Zabiele – Brzeźnica Bychawska – do drogi powiatowej nr 1553L od km 5+199 do km 6+350.

Zgodnie z wnioskiem i umową zakres robót w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 1151 m wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika o długości 612 m. Dofinansowanie stanowić będzie 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa wizerunku, dostępności komunikacyjnej i estetyki miejscowości Brzeźnica Książęca poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1554L, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniająca się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego.

Operacja będzie realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.